جلسه دوم کمیته ایمنی و حفاظت فنی شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا در دفتر دامپروری واحد آبیک با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط برگزار گردید.