🔰 کلاس آموزشی با عنوان (ImmunoNutrition) فرصتی نوین در بهبود عملکرد گاوهای شیری

🔹️به گزارش روابط عمومی شرکت محیا ، روز سه شنبه مورخ ۴ اردیبهشت سال۱۴۰۳ ،کلاس آموزشی با عنوان ایمونونوتریشن فرصتی نوین در بهبود عملکرد گاوهای شیری، با حضور کارشناسان در محل سالن کنفرانس واحد دامپروری شرکت برگزار گردید.
🔹️در ابتدا از مدفوع گروههای مختلف دامی نمونه برداری شد و بعد از شستشو، مدفوع دامها مورد بررسی قرار‌ گرفت و استانداردهای لازم ارائه شد.
🔹️در ادامه با برگزاری کلاس آموزشی، راهکارهای بهبود عملکرد تولیدی و تولید مثلی مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گرفت و پیشنهادات لازم در این زمینه ارائه گردید.