شرح مناقصه تعیین پیمانکار جهت بارگیری و حمل کود دامی شرکت کشت و صنعت محیا عبارتست از:
عملیات حمل و بارگیری حدود 15000 مترمکعب کود دامی دپو شده در واحد دام اصیل واقع در استان تهران، کیلومتر 16 جاده قدیم تهران کرج ، خیابان سولیران ، کیلومتر 2 جاده زرنان ، گاوداری واحد دام اصیل به واحد پروین آباد واقع در استان مرکزی ، کیلومتر 90 جاده تهران ساوه ، شهرستان مامونیه ، جاده قدیم مامونیه به ساوه ، کیلومتر 5 جاده خشکه رود ، جاده خاکی، مزرعه پروین آباد متعلق به شرکت کشت و صنعت محیاء (مسافت حدود 100 کیلومتر)
زمان تحویل اسناد : از تاریخ 1402/02/12 (تاریخ چاپ آگهی) تا تاریخ 1402/02/24
مهلت تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/02/24
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ پیشنهادی است که باید به دستگاه مناقصه گزار به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده در وجه شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء صادر گردیده و به صورت وجه نقد به حساب شماره 850432884 یا شماره شبا 160160000000000850432884IR بانک كشاورزي شعبه آبیک واريز شده و فیش بانکی آن به فروشنده اسناد به صورت حضوری تحويل واحد اداری شود.
مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است.
آدرس محل برگزاری کمیسیون مناقصه: استان قزوین، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، مجتمع کشاورزی کوثر شرکت شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء.
تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات : روز دوشنبه مورخ 1402/02/24 ساعت 10 صبح
تلفن تماس جهت اخذ اسناد: و 09339434225 02166282060