مناقصه تهیه، حمل و نصب و اجرای دیوار پوش و سقف کاذب ساختمان اداری

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات تهیه، حمل و نصب و اجرای دیوار پوش و سقف کاذب ساختمان اداری در حال تأسیس را از طریق مناقصه عمومی به سازنده یا تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید:
موضوع مناقصه عبارتست از تهیه، حمل و نصب و اجرای دیوار پوش و سقف کاذب ساختمان اداری در حال تأسیس خود اقدام نماید.
زمان فروش اسناد : از تاریخ 1402/07/01تا تاریخ 1402/07/14
مهلت تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری 1402/07/15
تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات : 1402/07/16ساعت 14 (یکشنبه شانزده ام مهرماه سال یک ‌هزار و چهار صد ودو )
آدرس محل فروش اسناد، تسلیم پیشنهادات، برگزاری مناقصه و اجرای پروژه : فروش اسناد به صورت حضوری و اینترنتی در واحد اداری به آدرس: استان قزوین، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، مجتمع کشاورزی کوثر، شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) خواهد بود که متقاضیان محترم می توانند با تماس با شماره ذیل اطلاعات لازم در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه را کسب نمایند. مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است. قيمت اسناد مناقصه 1/000/000 ريال است كه بايد به صورت وجه نقد پرداخت شود و يا به حساب شماره 850432884 یا شماره شبا 160160000000000850432884 IR بانک كشاورزي شعبه آبیک واريز شده و فیش بانکی آن به فروشنده اسناد به صورت حضوری یا اینترنتی ارسال گردد.

مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است.
ضمانتنامه شرکت درمناقصه 3 الی 5 درصد مبلغ پیشنهادی می باشد.