شرح مناقصه عبارتست از:
عملیات کود برداری حدود 25000 (بیست و پنج هزار) تن کود دامی دپو شده در واحد گاوداری آبیک واقع در استان قزوین، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، بعد از ریل راه آهن ، واحد گاوداری 3000 رأس مولد آبیک و حمل این مقدار کود به واحدهای زراعت و باغ واحد آبیک ( حدود 7 هزار تن در فاصله 4 کیلومتری از گاوداری واحد آبیک و حدود 18 هزار تن در فاصله 5/3 کیلومتری از گاوداری واحد آبیک)
زمان تحویل اسناد : از تاریخ 1402/11/24 (تاریخ چاپ آگهی) تا تاریخ 1402/12/05
مهلت تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/12/05
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ پیشنهادی است که باید به دستگاه مناقصه گزار به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء صادر گردیده و به صورت وجه نقد به حساب شماره 850432884 یا شماره شبا 160160000000000850432884IR بانک كشاورزي شعبه آبیک واريز شده و فیش بانکی آن به فروشنده اسناد به صورت حضوری تحويل واحد اداری شود.
مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است.
آدرس محل برگزاری کمیسیون مناقصه: استان قزوین، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء.
تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات : روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 ساعت 14
تلفن تماس جهت اخذ اسناد:  09339434225 و 02191090008