معرفی سه رقم هیبرید ذرت دانه ای و علوفه ای حاصل فعالیت های بهنژادی تیم پروژه بذر شرکت کشت و صنعت محیاء

❇️ مدیر پروژه تحقیقات اصلاح و بهنژادی بذر شرکت محیاء ضمن اعلام خبر موفقیت ثبت و معرفی این سه رقم هیبرید ذرت علوفه ای و دانه ای، در اظهارات خود عنوان نمودند؛ تحقق و دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار و تامین امنیت غذایی کشور در گرو تامین بذر با کیفیت به عنوان مهمترین نهاده در کشاورزی است. بذر اصلاح شده مناسب، عامل دستیابی به پتانسیل واقعی عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی به حساب می آید. لذا با توجه به ضرورت اصلاح و معرفی ارقام جدید ذرت در کشور و بنابر پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی بنیاد و مسئولیت اجتماعی در حوزه کشاورزی، طرح اصلاح و بهنژادی بذر برنامه ریزی و اجرا شد.

❇️ به گزارش روابط عمومی شرکت محیاء؛ این ارقام که اولین خروجی های طرح دانش بنیان اصلاح و بهنژادی بذر از یک جمعیت پایه می باشند، پس از طی فرایندهای اصلاحی، خالص سازی، تولید هیبرید و سپری نمودن چندسال آزمون های مقدماتی و سازگاری در شرایطی مختلف آب و هوایی کشور‌ و همچنین با همکاری شرکت های زیر مجموعه هلدینگ کشاورزی، توسط تیم بهنژادی شرکت محیاء، استخراج و پس از طی موفقیت آمیز آزمون های ثبت و تجاری سازی توسط موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال کشور تایید و بعنوان ارقام جدید هیبرید دانه ای و علوفه ای معرفی شدند.