مطالعه امکان استفاده از اسیدمعدنی یا گچ کشاورزی جهت کاهش تنش شوری خاک