شركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محيــاء در نظر دارد مقدار حدود 600 تن چوب و کنده استحصالی باغات غیر مثمر و حذف شده واحد آبیک خود ( شامل درختان سیب ، هلو شلیل و ارقام گلابی) را از طريق مزايده عمومی به فروش رساند. لذا از متقاضيان دعوت مي گردد از تاريخ نشر آگهي جهت رؤیت اقلام مورد مزایده و اطلاع از شرایط مزایده به دفتر مركزي شركت به آدرس: استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، دهستان کوهپایه شرقی ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر مراجعه و یا با تلفن : 02191090008 و همراه 09127458352 (آقای مهندس کاظمی) تماس حاصل نمايند.
جلسه مزايده روز شنبه مورخ 1402/11/28 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر مركزي شرکت واقع در استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده روستای زرگر ، دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت محیاء برگـزار خواهد شد.
لازم به ذکر است مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 9:30 مورخ 1402/11/28 می باشد.
شرکت محیاء در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از اقلام مزایده مختار است.
ملاک تعیین وزن چوب های مورد مزایده ، باسکول واحد آبیک شرکت محیاء می باشد.
5 درصد قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده تعیین گردیده كه می بایست به حساب شماره 850432884 یا شماره حساب شبا 160160000000000850432884IR بانک كشاورزي شعبه آبیک واريز شده و فیش بانکی آن به همراه پاکت پیشنهاد قیمت تحویل امور اداری شرکت گردد.