شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء در نظر دارد ، محصولات سردرختی (شامل هلوشلیل، گلابی ، انگور ، بادام ، آلو، سیب(ارقام مختلف) ) واحدباغی آبیک خود به آدرس : کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر را به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی (در صورت لزوم حضوری) بفروش برساند. 

متقاضیان جهت بازدید از باغات و آگاهی از شرایط مزایده می توانند همه روز به جز ایام تعطیل از ساعت 8 لغایت 15 عصر حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 16/03/1402 به باغات مورد مزایده مراجعه داشته باشند. سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پیشنهادی می باشد که می بایست به حساب شماره 850432884 یا شماره حساب شبای 0160000000000850432884 IR بانک کشاورزی شعبه آبیک به نام شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء واریز و فیش مربوطه را تا یک روز قبل از مزایده به همراه پاکت پیشنهاد قیمت به امور اداری یا امور بازرگانی شرکت تحویل نمایند (در صورت ارائه چک تضمینی باید چک تضمینی مربوطه را نیز تا یک روز قبل از تاریخ مزایده به امور مالی تحویل نمایند و رسید دریافت کنند) 

مهلت واریز سپرده و ارایه پیشنهادات : تا ساعت 13 ظهر روز چهار شنبه مورخ 1402/03/17 زمان برگزاری مزایده و بازگشایی پاکات : ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/17 محل برگزاری مزایده : کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر ، دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء شرایط شرکت در مزایده :

 1- نحوه پرداخت : 60% ثمن معامله در زمان عقد قرارداد به صورت واریز به حساب بانکی یا پرداخت چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (بدون قید و شرط ) و 40% مابقی یک ماه پس از شروع برداشت با دریافت ضمانت نامه بانکی به تاریخ یک روز بعد تاریخ چک دریافت خواهد شد. 

2- برندگان مزایده موظف به انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت دو روز بعد از برگزاری مزایده می باشند و لازم است در زمان انعقاد قرارداد نسبت به ارایه ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات معتبر به میزان مبلغ مورد معامله با سررسید معین اقدام نمایند .

 3- عدم انعقاد قرارداد در موعد مقرر و عدم رعایت بند 1و3 این آگهی به منزله انصراف محسوب خواهد شد و ضمن ضبط سپرده نفر اول (برنده مزایده ) شرکت مختار است نسبت به فروش و عقد قرارداد با نفر دوم و یا سوم اقدام نماید ( ارایه کپی شناسنامه و اصل کارت ملی در زمان عقد قرارداد همچنین در زمان ارائه پیشنهاد قیمت الزامیست) 4- سپرده نفر دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شرکت باقی خواهد ماند و سپرده دیگر شرکت کنندگان به حساب اعلامی در برگ شرایط واریز خواهد شد. 

5-شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

 6- چنانچه به هنگام عقد قرارداد ، خریدار (برنده مزایده) مستندات لازم را ارائه ننماید عقد قرارداد انجام نگرفته و سپرده خریدار به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

 7-لازم به ذکر است ، چنانچه هریک از متقاضیان سپرده شرکت در مزایده را به حساب شرکت واریز نکرده باشند از حضور آنان در جلسه ممانعت بعمل آمده و به پیشنهاد آنها نیز ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

8- کلیه هزینه های برگزاری مزایده بر عهده برنده مزایده خواهد بود.