شركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محيــاء در نظر دارد تعداد تعدادی از خودروهای سواری و وانت ، ماشین آلات و ادوات کشاورزی مازاد و مقدار حدود 200 تن ضایعات آهن آلات خود را به شرح جدول ذیل از طريق مزايده عمومی به فروش رساند. لذا از متقاضيان دعوت مي گردد از تاريخ نشر آگهي جهت رؤیت اقلام مورد مزایده و اطلاع از شرایط مزایده به دفتر مركزي شركت به آدرس: استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، دهستان کوهپایه شرقی ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر مراجعه و یا با تلفن : 02166282060 و همراه 09104599019 (آقای همایون فر) تماس حاصل نمايند.
جلسه مزايده روز چهارشنبه مورخ 1402/03/17 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر مركزي شرکت واقع در استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، دهستان کوهپایه شرقی ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر برگـزار خواهد شد.
لازم به ذکر است مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 10 صبح مورخ 1402/03/17 می باشد.
شرکت محیاء در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از اقلام مزایده مختار است.
5 درصد قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده تعیین گردیده كه می بایست به حساب شماره 850432884 یا شماره حساب شبا IR160160000000000850432884 بانک كشاورزي شعبه آبیک واريز شده و فیش بانکی آن به همراه پاکت پیشنهاد قیمت تحویل امور اداری شرکت گردد.
1) پیکان سواری مدل 1382 یک دستگاه
2) وانت مزدا دوکابین مدل85 یک دستگاه
3) تراکتور 950 دو دستگاه
4) تراکتور 942 یک دستگاه
5) تراکتور 285 پنج دستگاه
6) تراکتور 240 دو دستگاه
7) گاوآهن 3خیش کششی یک دستگاه
8) تریلر 4 چرخ 3 تنی یک دستگاه
9) گاوآهن دوطرفه 4 خیش یک دستگاه
10) رتیواتور پنج دستگاه
11) شعله افکن کششی دو دستگاه
12) فیدر کششی گاوانه قرمز رنگ یک دستگاه
13) موور بشقابی دو دستگاه
14) کودپاش سانتریفوژ یک دستگاه
15) خطی کار همدانی یک دستگاه
16) ریک یک دستگاه
17) و گاوآهن 2 خیش سوار یک دستگاه
18) ضایعات آهن آلات 200 تن