شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء( سهامی خاص ) در نظر دارد  تعدادی دام مازاد(گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، گاو غیر آبستن ،  گاو آبستن ، تلیسه باردار و تلیسه غیر آبستن) را از طریق مزایده  عمومی به فروش برساند .

(( پرداخت سپرده شرکت در مزایده الزامی است )) متقاضیان جهت هماهنگی و بازدید از دام های مورد مزایده و دریافت برگ شرایط مزایده  می توانند از تاریخ درج آگهی مزایده تا تاریخ 1401/07/07 روز پنجشنبه به واحد گاوداری دام اصیل این شرکت به آدرس کیلومتر 16 جاده قدیم تهران کرج، جنب شهرداری ناحیه 6 منطقه 18 ، خیابان سولیران، کیلومتر 2 جاده زرنان واحد گاوداری دام اصیل و همچنین واحد گاوداری واحد آبیک به آدرس کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر، گاوداری 3000 رأسی آبیک مراجعه نمایند .

   مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 11:30 صبح روز شنبه مورخ1401/07/09 خواهد بود.

ضمنـا”جلسه مزايده رأس ساعت 11:30 صبح روز شنبه   مورخ 1401/07/09 خواهد بود.

محل برگزاری مزایده : استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر، دفتر مدیریت  شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

شماره تماس جهت هماهنگی: 02166282060

مدیر بازرگانی 09357782925-09339434225  اله داد

تاریخ درج اولین آگهی در روزنامه اطلاعات(سه کادر با آرم) روز  دوشنبه مورخ 1401/06/22

تاریخ درج دومین آگهی در روزنامه اطلاعات(سه کادر با آرم) روز  دوشنبه مورخ 1401/06/29