شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء( سهامی خاص ) در نظر دارد تعدادی دام مازاد(گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، گاو غیر آبستن ، گاو آبستن ، تلیسه باردار و تلیسه غیر آبستن) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

(( پرداخت سپرده شرکت در مزایده الزامی است )) متقاضیان جهت هماهنگی و بازدید از دام های مورد مزایده و دریافت برگ شرایط مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی مزایده تا تاریخ 1401/06/06 روز یکشنبه به واحد گاوداری دام اصیل این شرکت به آدرس کیلومتر 16 جاده قدیم تهران کرج، جنب شهرداری ناحیه 6 منطقه 18 ، خیابان سولیران، کیلومتر 2 جاده زرنان واحد گاوداری دام اصیل و همچنین واحد گاوداری واحد آبیک به آدرس کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر، گاوداری 3000 رأسی آبیک مراجعه نمایند .

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 11:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 خواهد بود. ضمنـا”جلسه مزايده رأس ساعت 11:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 خواهد بود. محل برگزاری مزایده : استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر، دفتر مدیریت شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

شماره تماس جهت هماهنگی: 02166282060

مدیر بازرگانی 09357782925

تاریخ درج اولین آگهی در روزنامه اطلاعات (سه کادر با آرم) روز سه شنبه مورخ 1401/05/25