شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء( سهامی خاص ) در نظر دارد تعدادی دام مازاد را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
(( پرداخت سپرده شرکت در مزایده الزامی است )) متقاضیان جهت هماهنگی و بازدید از دام های مورد مزایده و دریافت برگ شرایط مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی مزایده تا تاریخ 1402/12/05 روز شنبه به واحد گاوداری واحد آبیک به آدرس کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر، گاوداری 3000 رأس مولد آبیک مراجعه نمایند.
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 خواهد بود.
ضمنـا”جلسه مزايده رأس ساعت 11:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 خواهد بود.
محل برگزاری مزایده : استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، دفتر مدیریت شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء
شماره تماس جهت هماهنگی: 02191090008
مدیر بازرگانی 09357782925- 09104679161