🔰عملیات جدول گذاری طرح هادی در جاده دسترسی روستای زرگر همجوار شرکت کشت و صنعت محیا
در راستای رسالت اجتماعی بنیاد مستضعفان ، کمیته رسالت اجتماعی شرکت محیا اقدام به پروژه جدول گذاری خیابان دسترسی روستای زرگر با هدف اجرای طرح هادی و ایجاد فضایی مناسب برای اهالی روستای زرگر با سرمایه گذاری حدود ۱۰ میلیارد ریال و با راهنمایی بخشداری بخش بشاریات و دهیاری و شورای اسلامی روستای زرگر نمود.