🔰 با توجه به ماموریت رسالت اجتماعی بنیاد مستصعفان ، عملیات دیوارنویسی و زیباسازی محوطه دبستان رضوی روستای زیاران همجوار شرکت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا به اتمام رسید.