✅ در راستای ماموریت رسالت اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته رسالت اجتماعی شرکت محیاء در جهت کمک به تولید علم و ایجاد فضای یادگیری علوم کشاورزی، در یک اقدام مشارکتی ،بخشی از عملیات تجهیز و ساخت کارگاه آموزشی تولید محصولات جالیزی گلخانه ای برای آموزش هنرآموزان هنرستان بوعلی و دبیرستان شهید جمشیدی بخش خاکعلی از توابع شهرستان آبیک را در محوطه هنرستان با اعتبار حدود نهصد میلیون ریال برعهده گرفت.
کمیته رسالت اجتماعی و شورای فرهنگی شرکت کشت و صنعت محیا