شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات خرید لوله های پلی اتیلن و نوار آبیاری مورد نیاز طرح آبیاری 250 هکتاری تحت فشار در قسمت زراعت واحد آبیک خود واقع در شهرستان آبیک استان قزوین را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه:
عبارتست از خرید لوله پلی اتیلن و نوار آبیاری (تیپ) به مقادیر جدول ذیل و مشخصات فنی ذکر شده در اسناد مناقصه

زمان فروش اسناد : از تاریخ چاپ آگهی تا تاریخ 1403/02/13
مهلت تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1403/02/13
تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات : 1403/02/16 روز یکشنبه ساعت 14
آدرس محل فروش اسناد، تسلیم پیشنهادات، برگزاری مناقصه و اجرای پروژه : استان قزوین، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، مجتمع کشاورزی کوثر، شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص). فروش اسناد به صورت حضوری و اینترنتی در واحد اداری به آدرس فوق خواهد بود. متقاضیان محترم می توانند با تماس با شماره ذیل اطلاعات لازم در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه را کسب نمایند. قيمت اسناد مناقصه 1/000/000 ريال است كه بايد به صورت وجه نقد پرداخت شود و يا به حساب شماره 850432884 یا شماره شبا IR160160000000000850432884 بانک كشاورزي شعبه آبیک واريز شده و فیش بانکی آن به فروشنده اسناد به صورت حضوری یا اینترنتی تحويل شود.
مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است.
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی که باید به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
تلفن تماس جهت اخذ اسناد: 09339434225 و 61-02166282060
تلفن تماس جهت سوالات فنی: 09127883170