جلسه ممیزی بخش دامپروری شرک کشت و صنعت و مجتمع شیر گوشت محیاء واحد آبیک.