بهره برداری از مجتمع دامپروری ۶هزار رأسی شرکت کشت و صنعت محیاء