برگزاری جلسه کارگروه تعالی سازمانی در شرکت کشت و صنعت محیا