جلسه ممیزی واحد دامپروری شرکت محیا و بررسی عملکرد 3 ماهه واحدهای دامپروری در تایخ 17 و 18 تیر ماه تشکیل گردید.
در این جلسه که به مدت 2 روز به میزبانی شرکت محیا برگزار شد ، در روز نخست بازدید از واحد دامپروری شرکت محیا و ممیزی آن توسط مدیران تولید واحدهای دامپروری صورت گرفت و در ادامه کلاس آموزشی مدیریت سلامت گله برای مدیران تولید برگزار شد.
در روز دوم جلسه بررسی عملکرد 3 ماهه واحدهای دامپروری، بررسی وضعیت ژنتیکی و تغذیه آنها توسط تیم فنی هلدینگ فردوس پارس مورد ارزیابی قرار گرفت.