برگزاری جلسه تحقیق، توسعه و فناوری توسط شرکت کشت و صنعت محیا
به گزارش روابط عمومی،جلسه تحقیق ، توسعه و فناوری با حضور مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی، دامپروری و ماشین آلات تشکیل گردید و هدف از این جلسه ساماندهی طرح های تحقیقاتی شرکت و همچنین ثبت دانش و تحقیقات انجام شده و فناوری های مورد استفاده و همچنین در خصوص فناوری های مورد نیاز جهت افزایش عملکرد بخش ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.