برگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی منطقه ای واحدهای دامپروری در شرکت کشت و صنعت محیا