بازدید هیئت هندی از پروژه گاوداری شرکت کشت و صنعت محیا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵