بازدید مدیرعامل هلدینگ فردوس پارس از پروژه گاوداری شرکت کشت و صنعت محیاء