در راستای اکرام ایتام، شورای فرهنگی شرکت کشت و صنعت محیا اقدام به اطعام ایتام و فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی در سه مرکز نگهداری از ایشان و شیرخوارگاه در استان قزوین نمود.