اتمام عملیات نرده کشی مدرسه خیرساز مرحوم خانم کافیه حسین