آگهی مناقصه عمومی تعیین پیمانکار برداشت و حمل ذرت علوفه ای

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید از مزارع ذرت علوفه ای واحد آبیک این شرکت  به آدرس  استان قزوین، کیلومتر 15 جاده  قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، مجتمع کشاورزی کوثر، شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) و واحد موسوم به زرین دشت به آدرس استان البرز، ساوجبلاغ، جاده قدیم کرج هشتگرد، چهارباغ ، جاده عرب آباد به قوهه ، روبروی شرکت غنچه پرور مزرعه واحد زرین دشت اقدام  و جهت اخذ اسناد مناقصه و یا کسب اطلاعات بیشتر  تا تاریخ 29/06/1401 روز سه شنبه به آدرس فوق مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکت دربسته به امور اداری دفتر مرکزی شرکت به آدرس فوق تحویل نمایند.

شرح مناقصه عبارتست از:

  • برداشت ذرت علوفه ای توسط دو دستگاه چاپر 6 ردیفه با هد خورشیدی در سطح حدود 85 هکتار از مزارع واحد آبیک و حدود 20 هکتار از اراضی واحد زرین دشت متعلق به شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء و حمل آن به واحد گاوداری آبیک شرکت محیاء به آدرس کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین . جاده زرگر . مجتمع کشاورزی کوثر . گاوداری واحد آبیک

زمان تحویل اسناد : از تاریخ 1401/06/19 (تاریخ چاپ آگهی) تا تاریخ 1401/06/29

مهلت تحویل اسناد :  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/06/29

شرکت در مناقصه منوط به ارائه ضمانت نامه  بانکی یا رسید واریز وجه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 1/000/000/000 ریال می باشد.

مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است.

آدرس محل برگزاری کمیسیون مناقصه:  استان قزوین، کیلومتر 15 جاده  قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، مجتمع کشاورزی کوثر شرکت شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء.

تاریخ بازگشایی  پاکت پیشنهادات : روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 ساعت 14

تلفن تماس جهت اخذ اسناد:  و  09339434225 02166282060

تلفن تماس جهت سوالات فنی:  آقای ابوالفضل یوسفی زمانی 09357782925

آقای مهندس شهبازاوغلی 09121820754

تاریخ چاپ اولین آگهی در روزنامه اطلاعات روز پنجشنبه 1401/06/17

تاریخ چاپ دومین آگهی در روزنامه اطلاعات روز سه شنبه 1401/06/22