شركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محيــاء در نظر دارد مقدار تقريبي حدود 47،400 کیلوگرم محصول پسته خشك توليدي خود رقم کله قوچی را به شرح جدول ذیل از طريق مزايده عمومی به فروش رساند. لذا از متقاضيان دعوت مي گردد از تاريخ نشر آگهي جهت رؤیت نمونه پسته و اطلاع از شرایط مزایده به دفتر مركزي شركت به آدرس: استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر مراجعه و یا با تلفن : 02191090008 و همراه 09339434225 تماس حاصل نمايند تا نمونه پسته های مورد مزایده به آدرس درخواستی ارسال گردد. لازم به ذکر است نمونه پسته ارسالی عین محصول بوده و ارائه پیشنهاد قیمت بر اساس نمونه پسته ارسالی خواهد بود.
جلسه مزايده روز یکشنبه مورخ 1403/03/20 رأس ساعت 15:00 در محل دفتر مركزي شرکت محیاء برگـزار خواهد شد.
لازم به ذکر است مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1403/03/20 می باشد.
شرکت محیاء در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از اقلام مزایده مختار است.
5 درصد قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده تعیین گردیده كه می بایست به حساب شماره 850432884 یا شماره حساب شبا IR160160000000000850432884 بانک كشاورزي شعبه آبیک واريز شده و فیش بانکی آن به همراه پاکت پیشنهاد قیمت تحویل امور اداری شرکت گردد.

مقادیر درج شده حدودی می باشد:

1) دهن بست روآبی 39،900 کیلوگرم
2) دهن بست زیرآبی 6،720 کیلوگرم
3) خندان درجه 2 زیرآبی 780 کیلوگرم