آگهی مزایده فروش محصول سردرختی باغات واحد آبیک (نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت مجتمع شیر و گوشت محیاء

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء در نظر دارد ، محصولات سردرختی شامل آلو، هلوشلیل، گلابی، گردو ، سیب و بادام   واحدباغی آبیک خود به آدرس : استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر را به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی عمومی نوبت دوم (در صورت لزوم حضوری) بفروش برساند. متقاضیان جهت بازدید از باغات و آگاهی از شرایط مزایده می توانند همه روزه از ساعت 8 لغایت 17 تا مورخ 11/04/1401 به  آدرس فوق مراجعه و از کم و کیف محصولات مورد مزایده اطلاع یابند.

مهلت واریز سپرده و ارایه پیشنهادات : تا ساعت 13:30 روز یکشنبه  مورخ 12/04/1401

سپرده شرکت در مزایده 5 درصد قیمت پیشنهادی می باشد که می بایست به حساب شماره 850432884 یا شماره حساب شبا 160160000000000850432884IR بانک كشاورزي شعبه آبیک واريز شده و فیش بانکی آن به همراه پاکت پیشنهاد قیمت تحویل امور اداری شرکت گردد.

زمان برگزاری مزایده و بازگشایی پاکات : ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ 12/04/1401

محل برگزاری مزایده : کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین، جاده زرگر شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

شرایط شرکت در مزایده :

1-نحوه پرداخت : 60% ثمن معامله در زمان عقد قرارداد به صورت واریز به حساب بانکی یا پرداخت چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (بدون قید و شرط ) و 40% در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی قبل از اتمام برداشت از خریدار(برنده مزایده) دریافت می گردد.

2- شرکت کنندگان یا نمایندگان قانونی ایشان می بایست در روز مزایده حضور داشته باشند .

3-برندگان مزایده موظف به انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت دو روز بعد از برگزاری مزایده می باشند و لازم است در زمان انعقاد قرارداد نسبت به ارایه ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات معتبر به میزان مبلغ مورد معامله با سررسید معین اقدام نمایند .

4-عدم انعقاد قرارداد در موعد مقرر و عدم رعایت بند 1و3 این آگهی به منزله انصراف محسوب خواهد شد و ضمن ضبط سپرده نفر اول (برنده مزایده ) شرکت اختیار دارد نسبت به فروش و عقد قرارداد با نفر دوم و یا سوم اقدام نماید ( ارایه کپی شناسنامه و اصل کارت ملی در زمان عقد قرارداد همچنین در زمان ارائه پیشنهاد قیمت الزامیست)

5-سپرده نفر دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شرکت باقی خواهد ماند و سپرده دیگر شرکت کنندگان به حساب اعلامی در برگ شرایط واریز خواهد شد.

6-واریز سپرده برابر جدول ذیل (مبالغ واریز سپرده در روز مزایده اعلام خواهد شد).

7-شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

8- چنانچه به هنگام عقد قرارداد ، خریدار (برنده مزایده) مستندات لازم را ارائه ننماید عقد قرارداد انجام نگرفته و سپرده خریدار به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

9-لازم به ذکر است ، چنانچه هریک از متقاضیان سپرده شرکت در مزایده را به حساب شرکت واریز نکرده باشند از قبول پاکت پیشنهادی آنان در جلسه مزایده ممانعت بعمل آمده و به پیشنهاد آنها نیز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- کلیه هزینه های برگزاری مزایده بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

شماره تماس جهت هماهنگی بازدید از واحد آبیک و دریافت اطلاعات مربوطه : 09372307393 آقای ابوالفضل عابدینی

شماره تماس جهت تحویل پاکات مزایده : 09339434225 اله داد- 02166282060