آگهی مزایده فروش ماشین آلات و وسایل نقلیه (نوبت دوم)

شركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محيــاء در نظر دارد تعدادی از خودروها و ماشین آلات و ادوات کشاورزی مازاد خود را به شرح جدول ذیل از طريق مزايده عمومی به فروش رساند. لذا از متقاضيان دعوت مي گردد از تاريخ نشر آگهي جهت رؤیت اقلام مورد مزایده و اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مزایده به دفتر مركزي شركت به آدرس: استان قزوین، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین، جاده زرگر، بعد از ریل راه آهن، سمت راست، شرکت کشت و صنعت محیاء مراجعه و یا با تلفن: 02191090008 و همراه 09123644451 (آقای قربانزاده) تماس حاصل نمايند.
جلسه مزايده روز یکشنبه مورخ 1403/02/23 رأس ساعت 11:00 در محل دفتر مركزي شرکت واقع در استان قزوین، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین جاده زرگر، بعد از ریل راه آهن ، سمت راست، درب نگهبانی ، دفتر مدیریت شرکت کشت و صنعت محیاء برگـزار خواهد شد.
لازم به ذکر است مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 10:30 مورخ 1403/02/23می باشد.
شرکت محیاء در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از اقلام مزایده مختار است.
5 درصد قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده تعیین گردیده كه می بایست به حساب شماره 850432884 یا شماره حساب شبا IR160160000000000850432884 بانک كشاورزي شعبه آبیک به نام شركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محيــاء واريز شده و فیش بانکی آن به همراه پاکت پیشنهاد قیمت تحویل امور اداری شرکت گردد.