🔰برگزاری دوره آموزشی اصول و فنون سرپرستی جهت ارتقاء مهارت و توانایی مدیران و سرپرستان در تعامل با کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان به جهت افزایش کارایی و بهروری از نیروی کار.