ردیفنام و نام خانوادگیسمتتحصیلات
1 افشین احمدیمدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیرهفوق لیسانس
2 مهدی یوسفیمدیر امور مالی و مجامعلیسانس
3 عابدین اسماعیلیمدیر اداری و منابع انسانی لیسانس
4 ابوالفضل یوسفیمدیر بازرگانیفوق دیپلم
5 ایمان خراسانیمدیر حراستدکتری 
6 حمید کاظمیمدیر تولید کشاورزی لیسانس
7 سید محسن کاظمیمدیر تولید دامپروری

فوق لیسانس