برگزاری کلاس آموزشی “اصول مراقبت از گوساله تازه متولد شده و تامین ایمنی” برای تکنسینهای زایشگاه، ماکخانه و گوساله‌دانی توسط کارشناسان واحد دامپروری، روز چهارشنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ .