بازدید آقای دکتر بدیعی مشاور تولیدمثل و سلامت گله از واحد دامپروری شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا در تاریخ ۲۵ ارديبهشت ماه ۱۴۰۳ .

در این بازدید ابتدا بررسی روند و شرایط گله توسط ایشان مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه پس از برگزاری جلسه آموزشی برای تیم فنی واحد دامپروری، راهکارهای بهبود شرایط تولیدی، تولیدمثلی و سلامت گله ارائه شد.